Garancie

  • Výpis z Obchodného registra
  • Je držiteľom Certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008
  • V prostredí silnej konkurencie, permanentných legislatívnych zmien a postupného rastu podnikateľskej uvedomelosti a nárokov svojich zákazníkov, spoločnosť GUARD, s.r.o. týmto vyhlasuje svoje základné princípy
    Politiky kvality.
  • Spoločnosť je členom medzinárodnej akciovej spoločnosti A.S. Advanced Security AG – The European Company Pool (ASE). Bližšie informácie nájdete aj na www.as-advanced-security.com
  • Spoločnosť GUARD, s.r.o. poskytuje poistné garancie na poskytované služby, a to prostredníctvom poistnej zmluvy Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb vrátane ušlého zisku na poistnú sumu 5 miliónov slovenských korún
  • Pri poskytovaní bezpečnostných služieb spoločnosť GUARD, s.r.o. garantuje vysoký stupeň utajenia, diskrétnosť, profesionalitu a mlčanlivosť o skutočnostiach s nimi súviacimi.